فرشاد کیوان بهجو هستم، استاد تمام گروه علوم و مهندسی جنگل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی. دارای مدرک دکتری منابع طبیعی گرایش اقتصاد و مهندسی جنگل از دانشگاه تهران هستم.

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، 1378
 • کارشناسی ارشد منابع طبیعی، گرایش جنگلداری، دانشگاه تهران، 1382
 • دکتری منابع طبیعی، گرایش اقتصاد و مهندسی جنگل، دانشگاه تهران، 1388

سوابق شغلی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، 1389 تاکنون
 • استاد تمام دانشگاه محقق اردبیلی، 1402 تاکنون
 • رئیس گروه علوم و مهندسی جنگل دانشگاه محقق اردبیلی، 1395 تا 1397
 • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، 1397 تا 1401

علایق تحقیقاتی

 • اقتصاد جنگل
 • مدیریت جنگل
 • بهره برداری از جنگل
 • محصولات غیرچوبی جنگل
 • مدیریت پسماندهای جنگلی

دوره های تدریس شده

 • اقتصاد جنگل
 • مدیریت جنگل
 • بهره برداری از جنگل
 • محصولات غیرچوبی جنگل
 • مدیریت پسماندهای جنگلی

کتاب های منتشر شده

 • اقتصاد جنگل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، 1400
 • مدیریت جنگل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، 1401

مقالات منتشر شده